Statut Human Rights Embassy

A P R O B A T
la Adunarea de constituire
a Asociaţiei Obşteşti
„Ambasada Drepturilor Omului”
în baza procesului-verbal
din «08» martie 2011

Î N R E G I S T R A T
de Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.4993
din «17» mai 2011

 

Ministrul Oleg Efrim

 

S T A T U T U L

Asociaţiei  obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”


Capitolul 1 - Dispoziţii generale

1.1. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” este o asociaţie obştească social-utilă, internaţională, neguvernamentală, apolitică, constituită pe baza consemnării benevole a calităţii de membru, comunitate de interese şi principii a comunităţii internaţionale în domeniul respectării drepturilor omului din întreaga lume.  

În una din limbile oficiale ale Consiliului Europei şi Organizaţiei Naţiunilor Unite - limba engleză – denumirea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” vă fi „Human Rights Embassy”, deoarece asociaţia are statut de asociaţie obştească internaţională.

1.2. Forma juridică de organizare: «asociaţie obştească».

1.3. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” este creată pentru o perioadă nedeterminată de timp.

1.4. Organele de conducere ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” sunt:

- Adunarea Generală;

- Comitetul Executiv Internaţional. În caz dacă asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” organizează pe teritoriul statelor din spaţiul ex-sovietic şi altor state, grupe de iniţiativă, care pot deveni subdiviziuni structurale ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” (cu sau fără formarea persoanei juridice) fiecare din acestea vor avea propriele Comitete Executive, subordonate Comitetului Executiv Internaţional;

- Directorul;

- Revizorul.

1.5. Activitatea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” este bazată pe principiile internaţionale ale drepturilor omului, convenţiilor internaţionale, pactelor şi acordurilor în domeniul drepturilor omului, Statutului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, Regulamentelor interne ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia naţională a Republicii Moldova.

1.6. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” nu urmăreşte scopuri politice şi nu va susţine vre-un partid politic sau asociaţie social-politică.

1.7. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” este persoană juridică din momentul înregistrării de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

1.8. Preşedintele Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, Vice-preşedintele, Revizor, Director şi contabil al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” pot fi numai persoane care au atins majoratul.

1.9. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” îşi desfăşoară activitatea sa pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei, în baza prezentului Statut.

1.10. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” în permanenţă se conduce în activitatea sa de Planul Strategic Internaţional, elaborat pentru o perioadă de 6 ani.

1.11. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” poate colabora cu alte asociaţii obşteşti în condiţii, care nu contravin prevederilor prezentului Statut.

1.12. Adresa juridică a asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” este: MD - 2044, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ginta Latină 23, ap. 41, Tel: +(373 22) 920 700; Mob: +(373) 69126012, +(373) 68144474, +(373) 69719808.

 

Capitolul 2 - Scopurile şi sarcinile

2.1. Scopul  asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” este de a contribui la promovarea şi respectarea drepturilor omului în întreaga lume.

2.2.  Pentru atingerea acestui scop, sarcina asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” – a întreprinde măsuri în vederea prevenirii şi stopării încălcărilor drepturilor omului, în vederea dezvoltării unei societăţi democratice, precum şi în vederea asigurării supremaţiei legii şi susţinerea şi promovarea drepturilor omului.


Capitorul 3 - Valori şi principii

3.1. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” este o organizaţie internaţională, constituită pe baza consemnării benevole a calităţii de membru a aparatorilor de drepturile omului, care se ghidează în activitatea sa de principiile comunităţii internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor omului, acţiuni eficiente întru apărarea eficientă a victimelor individuale, universalităţii şi indivizibilităţii drepturilor omului, imparţialităţii şi independenţei, democraţiei şi respectului reciproc.

3.2. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” nu activează în domenii care contravin sarcinilor şi sferei de activitate al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

3.3. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” va activa conform directivelor şi regulilor care au fost aprobate de Adunarea Generală şi Comitetul Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.


Capitolul 4 - Metode de activitate

4.1. Pentru atingerea scopurilor propuse şi întru exercitarea activităţii sale, asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” intenţionează:

a)  să apeleze la guverne, organizaţii interguvernamentale, companii şi alţi subiecţi non-guvernamentali;

b)   să dea publicităţii rezultatele cercetărilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” şi ale altor organizaţii internaţionale, regionale şi locale în privinţa cazurilor de încălcare a drepturilor omului;

c)   să ducă litigări strategice la nivel local, regional şi internaţional pe cazuri de încălcări a drepturilor omului, de asemenea să dea publicităţii rezultatele cazurilor expuse litigării strategice;

d)  să mobilizeze societatea în vederea efectuării lobingului şi advocacy asupra guvernelor, altor organe şi factorilor de decizie ale statelor în scopul stopării încălcării drepturilor omului;

e)   să contribuie la adoptarea actelor normative, care garantează drepturile omului; de a apela la asigurarea supremaţiei legii, ratificării şi executarea standardelor în domeniul drepturilor omului;

f)   să deruleze o activitate de cultivare largă în domeniul drepturilor omului;

g)  să desfăşoare o activitate educaţională în domeniul drepturilor omului, îndreptată spre ridicarea nivelului de conştientizare al societăţii, şi ridicarea nivelului de calificare a diverselor grupuri profesionale în domeniul drepturilor omului prin intermediul seminarelor, trainingurilor, şcolilor de vară, şcoli în domeniul drepturilor omului, etc;

h)   să acorde asistenţă activă organizaţiilor obşteşti,  să dea publicităţii activitatea acestora şi să colaboreze cu ele;

i)    să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea lucrului efectiv al membrilor individuali şi structurilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

j)    să propage valorile şi idealurile drepturilor omului prin toate căile neinterzise de lege şi în acest scop să colaboreze cu organele de stat centrale şi locale;

k)   să ocupe o poziţie publică activă privind apelul respectării drepturilor omului prin intermediul acţiunilor publice, pichete, demonstraţii paşnice, acţiuni de protest, sondaje sociologice, demarşurilor şi altor modalităţi de advocacy.


Capitolul 5 - Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului”

A. Constituirea şi încetarea activităţii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”

 5.1. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” se constituie prin iniţiativa a 6 fondatori şi îşi desfăşoară activitatea din momentul înregistrării Statutului. Pentru dezvoltarea durabilă, prosperă a asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, şi pentru asigurarea respectării democraţiei şi transparenţei, prezentul Statut distribuie împuternicirile, drepturile şi condiţiile de adoptare  a deciziilor în organizaţie între Adunarea Generală, Comitetul Executiv Internaţional şi Directorul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.2. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” poate să-şi înceteze activitatea în următoarele cazuri:

- Reorganizarea;

- Lichidarea.

5.3. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” se reorganizează prin hotărârea Adunării Generale, iar lichidarea se efectuează în baza hotărârii Adunării Generale sau instanţei de judecată.

5.4. În caz de reorganizare proprietatea  asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” trece la persoanele juridice nou create conform prevederilor Codului Civil al Republicii Moldova.

5.5. Bunurile rămase după lichidarea organizaţiei şi executarea creanţelor creditorilor sunt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor prevăzute de Statutul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, în baza hotărârii Adunării Generale de lichidare a acesteia.

B. Structura asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”

5.6. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” are statut de organizaţie internaţională, constituită pe baza consemnării benevole a calităţii de membru ai apărătorilor drepturilor omului din întreaga lume.

5.7. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” organizează pe teritoriul Republicii Moldova, statelor din spaţiul ex-sovietic şi altor state, grupe de iniţiativă care pot deveni subdiviziuni structurale ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” (cu sau fără formarea persoanei juridice).

5.8. Organele de conducere ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” sunt:

- Adunarea Generală

- Comitetul Executiv Internaţional

- Directorul

- Revizorul

C. Adunarea Generală

5.9. Organul suprem de conducere al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” este Adunarea Generală, care este convocată nu mai  rar de o dată în doi ani. Data convocării Adunării Generale este fixată de Comitetul Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.10. La şedinţele Adunării Generale ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” participă personal membrii organizaţiei sau reprezentanţii acestora în bază de procură.

5.11. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale este de 1/3 din membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”. Cvorumul necesar se calculează din numărul membrilor care nu au datorii de plată a cotizaţiilor de membru (conform pct. 5.11 din prezentul Statut). Dacă de prima dată cvorumul nu a fost atins, Adunarea Generală se convoacă a doua oară. Adunarea Generală a doua oară se consideră deliberativă la prezenţa a 1/5 din membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”. Dacă şi a doua oară cvorumul nu a fost întrunit, şedinţele Adunării Generale se consideră a fi deliberative la participarea membrilor prezenţi ai asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.12. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritatea simplă de voturi (cu excepţia cazurilor prevăzute de pct. 5.12 din prezentul Statut). Fiecare membru al organizaţiei deţine un singur vot. La votare iau parte doar membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” care nu au restanţe la plata cotizaţiilor de membru, cu excepţia membrilor în vederea cărora s-a decis amânarea achitării.

5.13. Adunarea Generală adoptă hotărâri cu 2/3 din voturi pe următoarele chestiuni:

- introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

- lichidarea şi reorganizarea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” cu transmiterea patrimoniului.

5.14.Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi pe următoarele chestiuni:

a) alegerea membrilor Comitetului Executiv Internaţional pe un termen de 4 ani prin intermediul votării secrete;
b) ascultarea şi aprecierea Raportului Anual al Directorului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” şi al Preşedintelui Comitetului Executiv Internaţional cu privire la activitatea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” pe perioada precedentă;
c) ascultarea şi aprobarea Raportului anual al Revizorului privind activitatea financiar-contabilă a asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” pe perioada precedentă, (inclusiv şi în baza Raportului anual de audit exterior);
d) adoptarea proiectului Planului Strategic şi a Proiectului Planului de dezvoltare financiară;
e) excluderea din rândurile membrilor Comitetului Executiv Internaţional în baza cererii personale a membrului Comitetului Executiv Internaţional şi alegerea a unui nou membru al Comitetului Executiv Internaţional;
f) de a declara vot de neîncredere membrilor aleşi ai Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, ce conduce la realegerea membrilor noi ai Comitetului Executiv Internaţional;
g) de a recomanda Comitetului Executiv Internaţional să excludă din membrii organizaţiei persoanele care au încălcat prevederile Statutului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” şi a altor documente interne, sau persoanelor ale căror acţiuni sau inacţiuni pot dăuna serios reputaţiei asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, sau dacă acestea sunt incompatibile cu valorile organizaţiei.

5.15. Adunarea Generală poartă caracter ordinar şi extraordinar. Data, locul şi ordinea de zi a Adunării Generale sunt stabilite de către Consiliul Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” şi se aduc la cunoştinţă tuturor membrilor şi structurilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” nu mai târziu de o lună până la momentul desfăşurării Adunării Generale.

5.16. În caz de necesitate poate fi convocată Adunarea Generală extraordinară la iniţiativa Comitetului Executiv Internaţional, Preşedintelui Comitetului Executiv, de asemenea prin hotărârea Comitetului Executiv Internaţional la cererea Directorului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” sau prin hotărârea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”. Motive pentru convocarea Adunării Generale extraordinare pot fi doar întrebările ce vizează competenţa Adunării Generale. Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare poate include numai întrebările care au servit temei pentru convocarea acesteia. Data, locul şi ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare se stabileşte de către Comitetul Executiv Internaţional şi se comunică tuturor membrilor şi structurilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” nu mai târziu de 2 săptămâni până la momentul desfăşurării Adunării Generale Extraordinare.

D. Comitetul Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”

5.17. În perioada între şedinţele Adunării Generale, de executarea deciziilor şi hotărâîrilor Adunării Generale se ocupă Comitetul Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.18. Comitetul Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” este organul strategic al organizaţiei, format din cinci membri ai asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, aleşi de Adunarea Generală pe un termen de patru ani cu dreptul de a fi realeşi. Membri ai Comitetului Executiv Internaţional pot fi doar membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.19. Membrii Comitetului Executiv Internaţional nu pot fi în relaţii de rudenie şi cumătrism cu angajaţii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.20. Competenţa Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”:

a) se ocupă de planificarea strategică a activităţii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

b) aprobă planul de acţiuni şi bugetul anual al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

c) poartă răspunderea financiară şi juridică din numele organizaţiei;

d) alege Directorul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” în bază de concurs şi încheie cu el contract individual de muncă pentru o perioadă nedeterminată;

e) efectuează controlul asupra activităţii Directorului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

f) aprobă politica ce reiese din relaţiile de muncă (regulamentul intern, regulamentul concediilor şi zilelor de odihnă a angajaţilor, regulamentul de răspundere materială şi disciplinară, scara nivelului de salarizare, etc );

g) aprobă rapoartele de activitate a asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

h) contribue la atragerea mijloacelor financiare în organizaţie;

i) efectuează interacţiunea, colaborarea şi schimbul de experienţă cu alte organizaţii obşteşti;

j) elaborează ordinea de zi a Adunării Generale a asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

k) convoacă şedinţele ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale;

l) asigură realizarea hotărârilor Adunării Generale;

m) admite şi exclude în/din membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

n) stabileşte şi modifică mărimea cotizaţiilor de membru;

o) hotărăşte chestiunea cu privire la amînarea achitării sumei cotizaţiei de membru individual faţă de fiecare persoană în parte;

p) prezintă Adunării Generale Raportul privind activitatea sa;

q) aprobă proiectele asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

r) numeşte auditorul independent;

s) hotărăşte alte chestiuni legate de activitatea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, cu excepţia celor aflate în competenţa Adunării Generale, Directorului şi Revizorului.

5.21. Modul de a fi aleşi în membrii Comitetului Executiv Internaţional, precum şi modul de organizare a lucrului Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” este reglementat de Regulamentele asociaţiei obşteşti.

5.22. Şedinţele Comitetului Executiv Internaţional poartă caracter ordinar şi extraordinar. Şedinţele Comitetului se petrec nu mai rar de 2 ori pe an. Şedinţele extraordinare ale Comitetului Executiv Internaţional pot fi convocate la iniţiativa Preşedintelui Comitetului Executiv Internaţional, Directorului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, de asemenea la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Comitetului. Data şi locul şedinţelor ordinare sunt stabilite la fiecare şedinţă a Comitetului Executiv Internaţional.

5.23. Membrii Comitetului Executiv Internaţional activează în cadrul Comitetului respectiv pe principii de voluntariat.

5.24. Cvorumul Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” constituie 3 membri din 5.

5.25. Hotărârile Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” se adoptă cu votul a 3 membri din 5. În caz de paritate a voturilor, votul Preşedintelui Comitetului Executiv Internaţional al  asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” va fi decisiv, iar în lipsa acestuia votul decisiv este al Vice-preşedintelui.

5.26. La prima şedinţă a Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” se alege Preşedintele, Vice-preşedintele şi Secretarul Comitetului din rândurile membrilor Comitetului, de asemenea desemnează reprezentantul organului de control financiar (în continuare Revizor) din rândurile membrilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, cât şi din persoane care nu sunt membri ai asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, dar care posedă cunoştinţe speciale şi sunt de acord să fie desemnaţi în această funcţie. Pentru membrii Comitetului Executiv Internaţional se admite cumulul a două posturi concomitent în Comitet. Cumularea posturilor este interzisă pentru Preşedintele Comitetului Executiv Internaţional.

E. Preşedintele Comitetului Executiv Internaţional

5.27. Preşedintele Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”:

a) conduce şedinţele Comitetului Executiv Internaţional;

b) asigură înştiinţarea membrilor Comitetului Executiv Internaţional despre şedinţele ordinare şi extraordinare ale Comitetului Executiv Internaţional;

c) semnează cu Directorul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” contractul individual de muncă pentru realizarea împuternicirilor Directorului;

d) asigură realizarea hotărârilor Adunării Generale;

e) interacţionează strâns cu Directorul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, de rând cu Directorul reprezintă organizaţia în relaţiile cu statul, persoanele fizice şi juridice, de asemenea cu organizaţiile internaţionale;

f) de rând cu Directorul prezintă Adunării Generale Rapoartele de Activitate ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, aprobate de către Comitetul Executiv Internaţional;

g) menţionează şi sancţionează membrii Comitetului Executiv Internaţional;

h) consultă Directorul pe întrebări legate de activitatea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.28. În cazuri de imposibilitate a exercitării împuternicirilor de către Directorul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, temporar funcţiile acestuia le va exercita Preşedintele Comitetului Executiv Internaţional, până la numirea noului Director.

5.29. Vice-preşedintele Comitetului Executiv Internaţional temporar va exercita atribuţiile Preşedintelui Comitetului Executiv Internaţional, în cazul când Preşedintele va lipsi temporar sau din motive de imposibilitate temporară nu-şi va putea exercita împuternicirile.

F. Consiliul Consultativ

5.30. Consiliul Consultativ este un organ de expertiză al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”. Membrii ai Consiliului Consultativ pot fi atât membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, câît şi persoane care nu sunt membri ai asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, care posedă cunoştinţe speciale şi sunt de acord să consulte membrii Comitetului Executiv Internaţional  şi Directorul, pe întrebări ce intră în competenţa lor.

5.31. Membrii Consiliului Consultativ activează în cadrul Consiliului respectiv pe principii de voluntariat.

5.32. Activitatea Consiliului Consultativ, de asemenea primirea şi ieşirea în/din componenţa Consiliului Consultativ sunt reglementate de Regulamentele asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

G. Directorul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”

5.33. Directorul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”  este numit şi eliberat din funcţie de către Comitetul Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”. Comitetul Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”  numeşte Directorul în funcţie în bază de concurs. Excepţie se admite în cazul primului Director al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” şi în caz de necesitate de exercitare temporară a obligaţiilor Directorului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.  

5.34. Director poate fi doar membrul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.35. Directorul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”:

a) strâns interacţionează cu Preşedintele Comitetului Executiv Internaţional;

b) administrează patrimoniul şi mijloacele financiare ale  asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

c) exercită funcţiile de reprezentare ale organizaţiei;

d) încheie, modifică, încetează contractele şi înţelegerile cu persoanele fizice şi juridice, organizaţiile internaţionale;

e) raportează despre activitatea sa Comitetului Executiv Internaţional şi Adunării Generale;

f) consultă Comitetul Executiv Internaţional pe întrebări ce ţin de competenţa lui;

g) ia parte  la planificarea strategică a organizaţiei;

h) se ocupă de atragerea mijloacelor financiare în organizaţie;

i) asigură dezvoltarea instituţională internă a organizaţiei;

j) angajează şi concediează din funcţie personalul organizaţiei;

k) ia parte la elaborarea politicii ce reiese din relaţiile de muncă (regulamentul intern, regulamentul concediilor şi zilelor de odihnă, regulamentul privind răspunderea materială şi disciplinară, scala nivelului de salarizare, etc);

l) coordonează permanent activitatea stafului organizaţiei;

m) menţionează şi sancţionează membrii staff-ului organizaţiei;

n) are dreptul să convoace şedinţa extraordinară a Comitetului Executiv Internaţional al organizaţiei;  

o) se ocupă de alte întrebări ce ţin de activitatea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, cu excepţia celor ce ţin de competenţa Adunării Generale, Comitetului Executiv Internaţional, Preşedintelui Comitetului Executiv Internaţional şi Revizorului.   

5.36. Preşedintele Comitetului Executiv Internaţional semnează cu Directorul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”contractul individual de muncă, privind angajarea acestuia în funcţie pentru exercitarea atribuţiilor de Director, prevăzute de prezentul Statut.

H. Revizorul

5.37. Revizorul poate fi desemnat de către Comitetul Executiv Internaţional atât  din rândurile membrilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, cât şi din persoane care nu sunt membri ai asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, dar care posedă cunoştinţe speciale şi sunt de acord să fie desemnaţi în această funcţie. Revizorul exercită funcţiile de control financiar (inclusiv şi în baza rezultatului auditului anual extern) şi raportează despre activitatea sa în faţa Comitetului Executiv Internaţional şi în faţa Adunării Generale.

5.38. Revizorul exercită controlul activităţii financiar-gospodăreşti al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, verifică incasările financiar-materiale şi corectitudinea utilizării acestora de către asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.39. Revizorul efectuează revizii planificate o dată în an, şi ne-planificate la solicitarea:

- Adunării Generale;

- Comitetului Executiv Internaţional;

- Directorului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

I. Membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”

 5.40. Modul aderării şi ieşirii din rândul membrilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” sunt stabilite de către prezentul Statut Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” şi Regulamentele asociaţiei obşteşti. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” trebuie să fie compusă din cel puţin 5 membri ai asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.41. Admiterea în membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” se efectuează de către Comitetul Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” în baza cererii personale a candidatului. Se instituie ca criteriu obligatoriu de devenire şi menţinere a calităţii de membru al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” achitarea cotizaţiei de aderare în sumă de 200 lei, şi achitarea ulterioară anuală a cotizaţiei de membru în sumă de 200 lei.

5.42. Membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” sunt în drept:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

b) să reprezinte asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” numai în baza împuternicirilor conferite de organele de conducere ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

c) să participe la toate activităţile organizaţiei în corespundere cu prevederile prezentului Statut;

d) să se dea cu părerea la luarea deciziilor privind chestiunile de organizare şi activitate a asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.43. Membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” sunt obligaţi:

a) să respecte prevederile prezentului Statut, prevederile regulamentelor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

b) să achite regulat cotizaţiile de membru în sumă de 200 lei la momentul aderării şi 200 lei anual;

c) să raporteze despre lucrul efectuat în conformitate cu prevederile prezentului Statut la solicitarea Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

d) să contribuie personal la atingerea scopurilor şi sarcinilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

e) să respecte principiile şi valorile asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.44. Încetarea calităţii de membru a asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”:

a) renunţarea benevolă la calitatea de membru a asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” în baza cererii personale depuse pe numele Preşedintelui Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

b) excluderea din organizaţie în baza deciziei Comitetului Executiv Internaţional al  asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” pentru activitatea contrară prevederilor prezentului Statut, de asemenea activitate ce atentează nemijlocit la integritatea, reputaţia şi activitatea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”. Celui exclus din rîndurile membrilor i se oferă posibilitatea să facă cunoştinţă cu motivele expuse în scris ce au stat la baza excluderii.

5.45. Membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” nu pot reprezenta asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” sau public să se expună din numele asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” fără consultarea prealabilă a Comitetului Executiv Internaţional al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” şi Directorului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”.

5.46. Persoana exclusă de către Comitetul Executiv Internaţional din rândurile membrilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, poate contesta hotărârea Comitetului Executiv Internaţional cu privire la excludere din organizaţie la şedinţa ordinară a Adunării Generale.

Capitolul 6 - Statutul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”,
modul de adoptare, modificare şi completare

6.1. Statutul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” se adoptă prin votare deschisă. Hotărârea despre adoptarea Statutului este considerată valabilă, dacă pentru ea au votat în unanimitate toţi fondatorii organizaţiei.

6.2. Modificările şi completările se introduc în Statut în cazul modificării legislaţiei Republicii Moldova.  De asemenea, modificările şi completările se introduc în Statutul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” în caz de necesitate internă sau din alte motive. Modificările şi completările la Statut se consideră adoptate dacă pentru ele a votat Adunarea Generală cu votul a 2/3.  

6.3. Modalitatea de înregistrare a modificărilor şi completărilor în Statut se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

6.4. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” este în drept să utilizeze denumirea şi simbolica internaţională, obştească, apolitică, de drepturile omului ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

 

Capitolul 7 - Proprietatea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”
şi administrarea patrimoniului

7.1. Proprietatea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” este formată din:

a) cotizaţiile de membru, care se compun din cotizaţii de aderare la membrii asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” şi cotizaţii anuale ale membrilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;

b) donaţii benevole;

c) venituri de la petrecerea lecţiilor, expoziţiilor, altor activităţi;

d) venituri din tranzacţiile civile;

e) venituri din activitatea de antreprenoriat;

f) venituri din activitatea economică externă;

g) venituri din granturi, donaţii din partea sponsorilor şi filantropilor;

h) altor venituri ce nu contravin prevederilor prezentului Statut şi legislaţiei Republciii Moldova.

7.2. Subiect al dreptului de proprietate asupra întregului patrimoniu al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor  Omului” este asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” – persoană juridică.

7.3. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” nu poate primi ajutor financiar de la mişcări şi partide politice, precum şi din alte resurse, care pot influenţa imparţialitatea şi independenţa activităţii organizaţiei.

7.4. Nici o parte din venit sau patrimoniu al asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” nu poate fi transmisă sau achitată direct/indirect cuiva din membrii organizaţiei în formă de dividend, împărţire a patrimoniului, venit, decât cu excepţia compensării juste şi întemeiate pentru serviciile prestate.

7.5. Mijloacele materiale şi financiare ale asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” se cheltuiesc în strictă conformitate cu prevederile prezentului Statut.

7.6. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” pentru atingerea scopurilor şi sarcinilor statutare poate să se ocupe de următoarele activităţi, care de asemenea pot servi surse de finanţare a asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”, şi anume:

a) să elaboreze cercetări ştiinţifice;

b) să efectueze expertiza civilă a proiectelor, programelor şi să participe la dezbaterile lor în cadrul comisiilor mixte;

c) să colaboreze cu organele de stat şi asociaţiile obşteşti.

7.7. Asociaţia obştească „Ambasada Drepturilor Omului” întocmeşte Raportul financiar conform cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova şi o face publică în cadrul Adunării Generale.

7.8. Controlul disciplinei financiare este exercitat de către Revizor în conformitate cu prevederile prezentului Statut.                

Capitolul 8 - Reorganizarea şi lichidarea asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”

8.1. Reorganizarea şi lichidarea au loc în confomitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare a Republicii Moldova.

8.2. Patrimoniul rămas după achitarea cu creditorii este utilizat pentru realizarea scopurilor statutare.

 

Anexa nr. 1 la Statutul asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” - confirmarea examinării şi aprobării Statutului asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” la Adunarea de constituire a asociaţiei din 08 martie 2011 din partea tuturor fondatorilor asociaţiei.